החדשים שלנו

60.00

אוצר בעל שם טוב המבואר חלק א אוצר אמרות טהורות דנפקו מפום ממלל דברבן עיר וקדיש מן שמיא קא נחית מאורן של ישראל אור שבעת הימים מרנא ורבנא רבי ישראל בעל שם טוב זצוקלה״ה זיע״א בנוי לתלפיות בסדר נכון ומדויק בתוספת ביאור משולב, ביאורים ועיונים בהירים ונפלאים המאירים עיני הלומדים, ומלהיבים הלב לאבינו שבשמים.

מהדודה חדשה ומפוארת, מאירת עינים, מוגהת בהגהה מדויקת ומתוקנת, נוספו סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרות משנה, והערות ביאור עם ציונים והשוואות לדבריו. יו״ל בס״ד על ידי מכון עוז והדר – ״אור לישרים״ ירושלים ־ נהריה.

90.00

תולדותיו ומפעלותיו של החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל ומשפחתו, מולדתו ובית אביו, מאמרים מקיפים על יהדות ספרד בתקופת גירוש ספרד ואחריה, מחקרים מיוחדים על ספרי וחיי רבינו, עם יסודות במשנת רבינו, ובתוספת גנוזות מדברי בעל העקידה מכתב יד, בספר הובאו צילומים ופקסימליות רבים עם תיעודים שונים ממאורעות חייו.

במבצע

50.00

הגדה של פסח מסדרת 'מאירים', מיוחדת לילדי ישראל עם תוספת של ביאורים קלים וחידושים מענינים ברמה המתאימה לילדים. הכל מעוצב ומסודר על גבי עמוד ההגדה, עם ציורים מיוחדים ומושקעים, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים.

90.00

הגדה של פסח מיוחדת לילדי ישראל עם תוספת של ביאורים קלים וחידושים מענינים ברמה המתאימה לילדים הכל על מעוצב ומסודר על גבי עמוד ההגדה, עם ציורים מיוחדים ומושקעים, ובתוספת סיפורים מענינים.

90.00

חיבור רחב על התורה והפטרות ופסוקי נ"ך, ומאמרי הש"ס וירושלמי ומסורות אשר איזן וחיבר ותיקן משלים הרבה מעלות ומידות, בתורה ובחסידות, לו עשר ידות הרב המופלא החסיד מוהר"ר יוסף שלום זצלה"ה שהיה אור תורתו נהג רבנות בק"ק פיזענץ במדינת מעהרין.

120.00

ספר מרשימות שמואל והם חידושים וביאורים על הש"ס וכן דברי תורה מרבותינו שרשמם עלי גליון אבינו מורינו הגה"ח ר' שמואל אבערלאנדער ז"ל.

275.00

אור המאיר להרה"ק רבי וואלף מזיטאמיר זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע,  מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

100.00

משניות מסכת נגעים ע״פ רבינו עובדיה מברטנורה עם פירוש מראות נגעים המבאר את דברי המשנה בטוב טעם ודעת בשפה ברורה ובסגנון קל ועליו חונה ביאור יפה מראה והוא תוספת נופך בעומק הפשט, לברר וללבן ביאור פירוש המשנה על פי דברי מפרשי המשנה, עם מקורי הדינים מפסוקי התורה, ערוכה בשפה בהירה ועליהם אוסף חידושים וביאורים נחמד למראה והוא אוצר נחמד מלא מחזיק ברכה, בהבנת דברי המשנה במשנתן של רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים, ובבירור יסודי וגדרי הענינים וטעמיהם, בתוספת חידושים ועיונים בדיני המשנה, וגם לרבות ביאורים בכמה סוגיות הש״ס המסתעפים מענק לענק באותו ענק כדרכה של תורה.

50.00

סידור השל"ה עם כפי שנדפס בסידור שער השמים לתפילות מנחה ומעריב, בגודל כיס עם כריכת דמוי עור מהודרת. פירוש השל"ה נדפס במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים, מוגהת בהגהה מדויקת ומתוקנת, נוספו מראי מקומות וציונים, ונפתחו ראשי תיבות וקיצורים, ובתוספת מעלות רבות.

20.00

זה ספר הישר, אורח חיים ותוכחות מוסר, מדרך עקש לסור, וללכת בנתיב הישר, בעיני אלהים ואדם, ונוסף עליו קיצור הדברים למעשה בסוף כל שער ובו סיכום הדברים העולים למעשה מאותו שער ערוך בשפה ברורה ובהירה השוה לכל נפש.

60.00

אוצר ההלכות המבוארים בשו"ע ונושאי כליו בדרך שאלה ותשובה, והוא עזר לחזרה באופן נפלא, וגם יועיל להבין ולקלוט תוכן כוונת ההלכות.
כרך זה הוא על ההלכות שבחלק אורח חיים והוא על הלכות שבת סימנים רמב-שדמ.  ונדפס עתה במהדורה שניה עם תיקונים רבים ומועילים.

228.00

שמו הטוב של המשפיע הנודע, הגאון החסיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הולך לפניו מסוף העולם ועד סופו. דברי תורתו הכוללים אמרות אמונה ובטחון מעוררים את הלבבות ומציתים בהם אש של תקוה ורצון. מהדורה זו מכנסת את מיטב אמריו הנעימים של המשפיע, בתוספת אלפי סיפורים נאים שסיפר, בענייני החגים והמועדים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן