ליקוטי אביר יעקב

אוצר בלום של ליקוטים נבחרים, מתוך כל ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע, שנלקטו במלאכת מחשבת, ונסדרו על פני חמשה כרכים, כשהם ערוכים וסדורים לפי ערכים ועניינים שונים, בתורה הקדושה ובמצוותיה, במועדי השנה או בדרכים המביאות לעבודת ה'. הנושאים מחולקים לפי אותיות, באופן שיוכל כל אחד למצוא את מבוקשו בקלות ובנעימות.

הכרך השישי מכיל ליקוטים נבחרים מתורת נכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע והי"ד, הפזורים בכל חיבוריו הקדושים (פתח האוהל, שכל טוב, רישא וסיפא). גם הם נסדרו לפי ערכים בתורה ובענייניה.

סדרת 'אוצרות התורה' יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

הספר 'לאות ולזכרון' הוא מאסף עשיר של כל ענייני 'בר מצוה', ומצוות ציצית ותפילין, הכולל בתוכו ענייני הלכה ואגדה, מעשי צדיקים וסגולות, תפילות ופיוטים. ועמהם נסדרו ד' פרשיות התפילין, ופרשת ציצית, ב'מקרא מפורש' – פירוש משולב לפסוקים ולפירש"י, של ממלכת התורה 'עוז והדר', ופירוש 'אור החיים' המבואר, עם ביאור משולב. וכן ליקוטים נבחרים ממדרשי חז"ל ומהזוה"ק, מדברי הגמרא ומפרשיה, ומאוצרות הראשונים בכל הדורות, על ענייני המצוות הללו וכוונותיהם.

עליהם צורף לקט פירושים מופלאים מתוך ספריו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, בתוספת ביאורים והערות, להבנת הדברים על בוריים. הספר יצא לאור ע"י ישיבת 'אביר יעקב' נהריה, בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ.

מאסף עשיר של אמרים נפלאים ודרושים יקרים ונשגבים, לקט פנינים ואמרות טהורות, שנלקטו ממשנתם של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, מחיבוריהם ותורתם שהותירו אחריהם בכתובים, כברכה לדורות אחרונים. במלאכת מחשבת ובעמל רב, נאספו מכל ספריהם הקדושים וממעיינות משנתם הנובעים, ליקוטים ערוכים וסדורים על כל נושא וענין, המועילים לעבודת השי"ת ולקדושת היהודי, לטהרת הלב ולעבודת המידות.

סדרת ספרים ייחודית זו, יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה אלבומית מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

מאסף עשיר של אמרים נפלאים ודרושים יקרים ונשגבים, לקט פנינים ואמרות טהורות, שנלקטו ממשנתם של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, מחיבוריהם ותורתם שהותירו אחריהם בכתובים, כברכה לדורות אחרונים. במלאכת מחשבת ובעמל רב, נאספו מכל ספריהם הקדושים וממעיינות משנתם הנובעים, ליקוטים ערוכים וסדורים על כל נושא וענין, המועילים לעבודת השי"ת ולקדושת היהודי, לטהרת הלב ולעבודת המידות.

כרך זה 'מוסר ועצות – אביר יעקב', הוא ליקוט של לקחי מוסר השכל, דברי תוכחה ועצות נפש, לעבודת ה' ולחיזוק בענייני היהדות. לצידם נוספו 'אוצרות המוסר והחסידות', והם ליקוטים יקרים מתורתם של ראשונים, גדולי המוסר ומאורי החסידות זצוק"ל, אשר עוסקים באותו ענין.

סדרת ספרים ייחודית זו, יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה אלבומית מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

את הספר 'מעגלי צדק' חיבר מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ובו פרפראות של חכמה סדורים וערוכים על פסוקי התורה ואותיותיה, ובכללם נדרשים גם פסוקים רבים מהתנ"ך, והם מובאים לפי סדר כ"ב אותיות התורה. רבינו המחבר מורה בספר זה על חקר מידות האדם ודרכי תחבולות העבודה, לכבוש את היצר ולהכניעו לעבודת ה'.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

את הספר 'מעגלי צדק' חיבר מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ובו פרפראות של חכמה סדורים וערוכים על פסוקי התורה ואותיותיה, ובכללם נדרשים גם פסוקים רבים מהתנ"ך, והם מובאים לפי סדר כ"ב אותיות התורה. רבינו המחבר מורה בספר זה על חקר מידות האדם ודרכי תחבולות העבודה, לכבוש את היצר ולהכניעו לעבודת ה'.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן