ספרי אביר יעקב המבוארים

כל ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, ערוכים וסדורים ברוב פאר והדר, במהדורה ייחודית ורבת מעלות, עם ביאורים והערות נחוצות להבנת דבריהם הקדושים, יחד עם עוד הוספות רבות, שכמותם עוד לא היה מעולם.

חיבורי 'מרן אביר יעקב' הם: פיתוחי חותם (3 כרכים), מחשוף הלבן (5 כ'), לבונה זכה, יורו משפטיך ליעקב (2 כ'), מעגלי צדק (2 כ'), שערי תשובה, גנזי המלך, שערי ארוכה, בגדי השרד, דורש טוב, אלף בינה.

חיבורי מרן עטרת ראשנו: רישא וסיפא, שכל טוב (2 כרכים), פתח האוהל (3 כ').

בממלכת התורה 'עוז והדר' עמלו בשנים האחרונות על פרויקט ענק מימדים זה, ביוזמתו, בעידודו ובהכוונתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, על מנת לפתוח שער לרבבות מבקשי תורה ויראת שמים להבין ולהשכיל בדברי הצדיקים זי"ע, לסייע בהבנת הפשט והשגת עומק הכוונה, ולהעשיר את הידיעה בסוד העניינים המובאים בחיבורים אלו.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

החיבור 'פיתוחי חותם' של מרן 'אביר יעקב' זי"ע מיוסד על פסוקי התורה ורמזיהם, וכולל מאמרים ודרושים בענייני המוסר ולקח לעבודת ה', מעורר על הדברים הצריכים חיזוק ומשים את ליבו של האדם לנחיצות תיקוני המידות. כל דבריו מתובלים בפסוקים ונרמזים בו ככפתור ופרח, במתיקות הלשון ובשפה נעימה. וקבע יתדותיו בכתבי האריז"ל, והעמיק בסודותיו הטמונים בחותם של קדושה, כדי לעטר בהם עיטורים חדשים שלא שזפתם עין מעולם.

בתחילת הכרך הראשון הובאו גם פרקי תולדות של מרן המחבר זי"ע. ולאחריהם הובאו כל ההקדמות וההסכמות מאת הרבנים הגאונים והצדיקים זצוק"ל, אשר עיטרו את ספרי 'אביר יעקב' בכל המהדורות, בו העלו את שגב קדושת הספרים ושבח מעלותיו של המחבר זי"ע. ההקדמות הללו נערכו עם ביאור והסבר נרחב, עם מקורות והערות נחוצות.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

אחד מחיבוריו הידועים ביותר של מרן 'אביר יעקב' זי"ע הוא הספר 'מחשוף הלבן' על התורה, ובו סודות עליונים ורזים טמירים, דרושים בפסוקי התורה ורמזים נשגבים, ענינים בתורת הסוד ובדרכי המוסר ועבודת ה'. 'מחשוף הבהיר' הוא ביאור משולב לספר 'מחשוף הלבן', בשפה ברורה ובלשון נעימה, יען כי מחמת קושי הלשון ועומק הרמזים בספר זה, הוקשה לרבים להבין את הדברים על בוריים. באמצעות הביאור המילולי יוכלו כולם ללמוד, להבין ולהשכיל בדברי רבינו המחבר. בתחתית הביאור נסדר המדור "שולי המחשוף", ובוא הערות והרחבות הוספות וליקוטים, המשלימים את הביאור המילולי, בסוגיות המורכבות העולות בדברי רבינו.

במהדורה זו נוסף גם חידוש גדול, כאשר תורתו של רבינו המחבר חולקה למאמרים ערוכים וסדורים, בכל פרשה ופרשה, כך ניתן בקלות להבין את כל המאמר על בוריו, את הקשריו ואת מבנהו. לעריכה זו אף נוספו כותרות הקטעים וכותרות המשנה, המשביחים עשרת מונים את ההבנה בדברי רבינו, ומועילים עד מאד לזכור את הדברים ולשמור משמרתם. גם בתחילת כל נושא עמוק, השייך לתורת הנסתר, הובא הקדמה מקיפה לנושא, המבארת ללומד את יסודות הענין, ובתחילת הספר נסדר 'מפתח הענינים' מפורט וברור, המציג לפני הלומד את כל הנושאים בהם עוסק הספר, ומאפשר לחפש כל נושא וענין בתוך המאמרים.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, בשפה ברורה ובהירה. עם אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

חיבור 'אלף בינה' של מרן אביר יעקב זי"ע מכיל דרושים נפלאים על סדר כ"ב אותיות התורה. ובו נדרשים כל פסוקי מזמור קי"ט שבספר תהילים, מהם הוא מוציא מוסר השכל ולקחם של עניני המוסר. לאחריו הוא מבאר את המזמורים: כ"ה, ל"ד, קי"א וקי"ב.

בחיבורו זה גילה רבינו המחבר הרבה מצפונות מחשבתו, על עבודת השי"ת, על מידותיו, ועל חובת האדם בעולמו. ו'אילף' את התלמידים 'בינה' לדעת מה יעשה וינצל מחטא ועוון.

בסופו צורפו עמודים שהתגלו באורח פלא בשנים האחרונות, והם מכתב-יד קודשו שנעלם מעיני איש במשך שנים רבות, וצורפו בבלעדיות למהדורה חדשה זאת.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

חיבורו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע 'בגדי השרד' על הגדה של פסח, כולל באוצרותיו ביאורים נרחבים ורמזים נוראים טמונים ומדויקים בדברי מחבר ה'הגדה'. בתוך 'בגדי השרד' דרש רבינו המחבר על ענייני יציאת מצרים ומאורעותיה, ועוד הרבה מיסודות הדת, הנהגות קדושות ולקחי מוסר, כולם שזורים עם דברי רמז ודרוש [רובם בדרך הסוד, וחלקם בדרך הפשט], ומיוסדים על יתדות המקראות ועל דרשות חז"ל, ברמזי גימטריאות ומילוי האותיות.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

חיבור 'גנזי המלך' של מרן 'אביר יעקב' עוסק בפסוק הראשון שבתורה 'בראשית ברא' וגו', ודורש אותה במאות אופנים, והם סדורים בתוך שלשה חלקים :

  • 'תיקון התשובה' – שבעים וארבעה דרושים לתיבת 'בראשית' באותיותיה ובתבנית כתיבתה, בגימטריאות ובראשי תיבות, המרמזים על יסודות התשובה והלכותיה, ודרכים לעשותה בשלימות הראויה.
  • 'תיקון השכינה' – ששים ושלושה אופנים לביאור התיבה 'בראשית' על גודלה ומעלתה של השכינה הקדושה, ועל ענין צער השכינה בעת הגלות.
  • 'תיקון הברית' – שבעים דרכים לדרוש את המילה 'בראשית' על ענין שמירת הברית וסגולותיה, ועל קדושתם של צדיקי אמת שומרי הברית.

בסוף החיבור נוסף פרק 'ליקוטי שושנים', שחיבר רבינו זי"ע לבאר בכמה אופנים את המובא במדרשים שכנסת ישראל היא בת זוגה של השבת, ובו יבוארו ענינים נשגבים ורמזים עמוקים.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

החיבור 'דורש טוב' של מרן 'אביר יעקב' זי"ע מכיל דרושי מוסר ומאמרי חכמה על מועדי השנה ועל ענייני מיתה וחיים. הספר בנוי משני חלקים:

א. מקבץ דרושי אגדה על ימים טובים, על שבת זכור, שבת הגדול, וחמשה דרושים על חג מתן תורתנו.

ב. דרושים לנפטרים, שהיה אומר רבינו בעת אבלו או במהלך הלוויות בעיר, הדרושים עוסקים בענייני מיתה ופטירתם של צדיקי עליון [בראשם: משה רבינו ע"ה, רשב"י], עשרה דרושים, שאת חלקם אמר רבינו במספד קבורה.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

מתוך תשובותיו הרבות שהיה מרן 'אביר יעקב' זי"ע משיב להורות הלכה בישראל, מצויות סדורות מאה ארבעים וחמש מהן בספר 'יורו משפטיך ליעקב' (שני כרכים). רוב התשובות הינם דיני ממונות בנבכי הסוגיות של 'חושן משפט', ומעט מהם על דיני אבלות וגיטין.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

בספר 'לבונה זכה' ביאר מרן 'אביר יעקב' זי"ע את סוגיות הש"ס העוסקות במעשי האבות ובפסוקי התורה. החיבור נוסד על פי סדר הפרשיות, ובו סדורים דרושים ומאמרים לבאר את המובא בתלמוד בבלי ובפירושי הראשונים [רש"י, תוספות וכו'] על הפסוקים, ובהם הרבה בירורים בפסוקי התורה ובמאורעותיה, בדיני הפרשיות ובמצוותיהן.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

מרן 'אביר יעקב' זי"ע חיבר את 'מחשוף הלבן' על התורה, ובו סודות עליונים ורזים טמירים, דרושים בפסוקי התורה ומדויקים להפליא בין תיבותיה. בחיבור נודע זה מובאים עניני קבלה רבים ומטמונים בתכונות המידות ובדרכי המוסר, כשהם שזורים ברמזים ובדברי חידוד במקראות ובמפרשיהם.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

מרן 'אביר יעקב' זי"ע חיבר את 'מחשוף הלבן' על התורה, ובו סודות עליונים ורזים טמירים, דרושים בפסוקי התורה ומדויקים להפליא בין תיבותיה. בחיבור נודע זה מובאים עניני קבלה רבים ומטמונים בתכונות המידות ובדרכי המוסר, כשהם שזורים ברמזים ובדברי חידוד במקראות ובמפרשיהם.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

מרן 'אביר יעקב' זי"ע חיבר את 'מחשוף הלבן' על התורה, ובו סודות עליונים ורזים טמירים, דרושים בפסוקי התורה ומדויקים להפליא בין תיבותיה. בחיבור נודע זה מובאים עניני קבלה רבים ומטמונים בתכונות המידות ובדרכי המוסר, כשהם שזורים ברמזים ובדברי חידוד במקראות ובמפרשיהם.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן