חנות

סידור השלם בנוסח ספרד – עם יוצרות לימים טובים בגודל בינוני, בהוצאת ממלכת התורה 'עוז והדר'. עיצוב מרהיב עין ומשובב נפש.
תתקבל צלותהון ובעותהון!

במבצע

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה.

ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים.

במבצע

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

במבצע

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה.

ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים.

במבצע

יצאו לאור עד עתה 20 כרכים מתוך הסדרה:

או"ח הלכות שבת שי"ח-ש"כ, או"ח הלכות שבת שכ"א-שכ"ז, או"ח הלכות שבת שכח-שלג, או"ח הלכות שבת שלד-שדמ, או"ח הלכות שבת שח-שיב, או"ח הלכות שבת שיג-שיז, או"ח הלכות פסח תכט-תמא, יו"ד הלכות נדה א קפ"ג-קפ"ט, יו"ד הלכות נדה ב ק"צ-קצ"ו, יו"ד הלכות טבילה קצ"ז-ר, סט יו"ד הלכות ריבית א-ג 3 כר', סט יו"ד הלכות מקוואות א-ב 2 כר', חו"מ הלכות טוען ונטען א ע"ה-ע"ח, חו"מ הלכות טוען ונטען ב ע"ט-פ"ב, חו"מ הלכות טוען ונטען ג פ"ג-פ"ז, חו"מ הלכות שבועה בבית דין א פח-צא, חו"מ הלכות שבועה בבית דין ב צב-צו.

טור עם הערות וציונים, ושולחן ערוך ונושאי כליו, מבוארים עם מדורי ביאור והערות נחוצות, ועם הוספות רבות. הביאור ערוך בשפה ברורה, עם 'ילקוט ביאורים' ומדורי ליקוט שונים, ערוך ומוגה עפ"י דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

'פרי צדיק' להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, על התורה ומועדים, עם ביאור משולב בתוך דבריו הק', במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב מרובע ובניקוד מלא, ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, ועם תולדות המחבר.

סדר ל"ג בעומר עם כוונות הרש"ש ערוך ומסודר ליודעים ומכוונים.

"ספיר ויהלום על מגילת רות" מתוך שיעוריו ושיחותיו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, בתוספת משלים סיפורי הוד מצדיקי הדורות, הנהגות ופנינים מאירים. 665 עמודים מלאים זיו ומפיקים נוגה.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן