הזוהר השבועי

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

הזוהר השבועי – פרשת מצורע • טעם נגעי בתים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת מצורע • חומר עונשו של המדבר לשון הרע ומוציא שם רע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תזריע • האם יתכן שנגע צרעת הוא יסורים של אהבה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תזריע • סוד ענין ברית המילה כקרבן ומשפיע על כל ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת צו • לימוד התורה מועיל להגן כמו קרבנות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת צו • אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקרא • ביאור לשון 'אשר נשיא יחטא' – 'הודע אליו חטאתו' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקרא • ג' ביאורים ב'אם הכהן משיח יחטא לאשמת העם' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – ימי הפורים • אסתר על שם שהוסתרה מאחשוורוש בזכות שמירת הדיבור •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקרא • עבודת הכהנים משורש מדת החסד •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקרא • ביאור השם 'אדם' והשם 'קרבן' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקרא • הטעם שנכתב 'ויקרא' בא' זעירא •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקהל • ביאור ענין ההקהלה על נדבת המשכן ועל השבת •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקהל • השראת השכינה על ידי רצון הלב לעבוד את ה' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויקהל • לא תבערו אש הכעס והעצבות בגוף ולא תבער אש הגיהנום

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • חומר עוון הכעס כעבודה זרה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • ענין סילוק המעלות שהיו במתן תורה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • הצפת האוקיינוס מחמת שבירת הלוחות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • ענין הלוחות והכתב מששת ימי בראשית •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • ענין חטא העגל על ידי הערב רב וביאור מעשי אהרן •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת כי תשא • 'לעשות את השבת לדירתם' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תצווה • סוד ענין 'מזבח הקטורת' וסגולת אמירתה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תצווה • סוד לשון 'ואתה' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תרומה • שולחן מלא ברכת ה' כשיש בו לחם ודברי תורה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת תרומה • 'ויקחו לי תרומה' שיקחו את ה' להדבק בו •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת משפטים • ביאור ענין שליחת המלאך וסוד איסור בשר בחלב •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת משפטים • רמזי פרשת מכירת אמה עבריה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת משפטים • סוד זקיפת עשר אצבעות בתפילה וברכה בלבד •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת משפטים • איסור הקרבת קרבנות לשם 'אלהים' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת משפטים • רמז סדר ג' בבות בסדר נזיקין •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • מילת הבן כהקרבה על המזבח •

לצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • ביאור הפסק הטעמים ב'לא תרצח' 'לא תנאף' ו'לא תגנוב'

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • חמשת הדברות כוללות החמש הנוספות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • ענין יציאת מצרים על אף שהיו שקועים בטומאה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • הכנת ישראל למעמד קבלת התורה על ידי משה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • הגאולה העתידה בתנאי שעמי הארץ יקבלו עליהם את ת"ח •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת יתרו • משפטי משה ובחירת הדיינים היו על פי רוח הקודש •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • ביאור ענין הנסיון במרה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • ביאור סוד מלחמת משה ויהושע בעמלק •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • ענין המקדש שיבנה דוקא בידי ה' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • השירה הכוללת לעתיד לבא – כח התורה לשבר האויבים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • מלחמת ה' בשר של מצרים של מעלה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • ביאור הלשון 'הרם את מטך ונטה את ידך' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • לשון 'העם' מפני הערב רב שהצטרפו עמהם •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בשלח • הטעם שנאמר להם להמנע מתפילה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בא • מעלת מצות סיפור ניסי יציאת מצרים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בא • ששים ריבוא מלאכים ירדו ויצאו עם ישראל ממצרים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בא • שלש מיתות במכת בכורות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בא • טעם מכת בכורות בחצות הלילה דוקא •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי-פרשת בא • הנהגת מדת הדין למצרים ומדת הרחמים לישראל בחצות הלילה •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן