שיעורים ומסרים מספרי 'אביר יעקב'

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

מסר אביר יעקב – וישלח תשפ"ג • עבירה גוררת עבירה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת וישלח תשפ"ד • תאוות היתר חוסר שליטה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת וישלח תשפ"ד • מעלת ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת וישלח תשפ"ד • בנים לשם שמים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת וישלח תשפ"ד • כח הקדושה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויצא תשפ"ד • צאן יעקב – תלמידי החכמים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויצא תשפ"ד • פיצולי המקלות – פירושי התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויצא תשפ"ד • המקלות – ששה סדרי משנה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת ויצא תשפ"ד • קדושת בית הכנסת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת ויצא תשפ"ד • מעלת קריאת שמע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת ויצא תשפ"ד • שמירה בגלות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת תולדות תשפ"ד • קול יעקב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת תולדות תשפ"ד • סור מרע ועשה טוב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת תולדות תשפ"ד • כולנו יודעים את התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת תולדות תשפ"ד • השקרן הגדול •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת תולדות תשפ"ד • הגאולה האחרונה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת תולדות תשפ"ד • צנון וחזרת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת חיי שרה תשפ"ד • הקניינים האמיתיים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מנחה וסעודת ליל שבת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת חיי שרה תשפ"ד • ביטול התאוה, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מלחמת היצר, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת חיי שרה תשפ"ד • קבורת הגוף, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מיתת הגוף, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת וירא תשפ"ד • לאהוב את ה', הכיצד? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת וירא תשפ"ד • לימוד זכות על החוטאים – חלק ב' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת וירא תשפ"ד • לימוד זכות על החוטאים – חלק א' •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – פרשת וירא תשפ"ד • הסוחר שבא על עונשו •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת וירא תשפ"ד • עצות מיצר הטוב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת וירא תשפ"ד • דברי יצר הטוב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת וירא תשפ"ד • תיקון חטא עץ הדעת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת לך לך תשפ"ד • פדיון שבויים על ידי תשובה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת לך לך תשפ"ד • הרכוש האמיתי •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת לך לך תשפ"ד • שמות יצר הרע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת לך לך תשפ"ד • אדם יכול להיות מלאך •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת לך לך תשפ"ד • הקריאה לכל אדם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת לך לך תשפ"ד • כל אחד יכול! •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת נח תשפ"ג • קדושת התפילה ובית הכנסת •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת נח תשפ"ד • תולדות חם וכנען – רמאות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת נח תשפ"ג • האדם ויצרו •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת נח תשפ"ד • תולדות חם ומצרים לשון הרע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת נח תשפ"ד • חם ובניו רמז ליצר הרע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת נח תשפ"ג • מבשרי אחזה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת נח תשפ"ג • שמור את פיך •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת נח תשפ"ד • יפת ובניו רמז לכח התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת נח תשפ"ג • חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת נח תשפ"ד • בני נח רומזים למלחמת היצר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת נח תשפ"ד • דעתו מעורבת עם הבריות •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת נח תשפ"ג • לא להיגרר •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – ו' בשלח תשפ"ג • מדוע נוהגים לכפול בשירת הים את הפסוק •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת בשלח תשפ"ג • קדושת מאכלי השבת •

תשפגלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן