שיעורים ומסרים מספרי 'אביר יעקב'

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת מצורע תשפ"ג • אוי לו למי ששב וחוטא •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת מצורע תשפ"ג • תיקון לחטא לשון הרע – ע"י התורה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת תזריע תשפ"ג • בענין מידת הכעס •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת תזריע תשפ"ג • עונשו של המחזיק בחטאיו •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת תזריע תשפ"ג • גם בסתרי הלב, אל תתגאה! •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת תזריע תשפ"ג • בן אדם, אין לך במה להתגאות •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת תזריע תשפ"ג • כל אחד צריך לשמוע בדרך שלו! •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – פסח תשפ"א • רוצים לעבוד את ה' •

תשפאלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת שמיני תשפ"ג • דע לך, הכל מהשי"ת! •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' שמיני תשפ"ג • נטילת ידים לפני מצוה – מעיקרי הקדושה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת שמיני תשפ"ג • כיצד מכוונים לאמיתותה של תורה? •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת שמיני תשפ"ג • 2.400.000 פירושים יש לתורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת שמיני תשפ"ג • עיקר התורה -כשתקיים מצוותיה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת שמיני תשפ"ג • קבלת הדין באהבה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת צו תשפ"ג • הבגד של הנשמה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת צו תשפ"ג • קריאת שמע שעל המיטה – נגד המזיקים •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – ויקרא תשפ"ב • תפילה טהורה •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – ויקרא תשפ"א • השמן של הצדקה •

תשפאלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויקרא תשפ"ג • מעלת לימוד תורה לשמה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויקרא תשפ"ג • הנהגות טובות, למתפלל לפני ה' •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויקרא תשפ"ג • איך עושים צדקה מהודרת •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת פקודי תשפ"ג • הטלית המכסה את התפילין •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת פקודי תשפ"ג • קדושת התפילין •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת פקודי תשפ"ג • הגלות והגאולה תלויים בתורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת פקודי תשפ"ג • מהו 'לימוד תורה לשמה' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת פקודי תשפ"ג • כמה גדולים מעשיהם של ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – ויקהל תשפ"ב • השבת שהצילה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויקהל תשפ"ג • נרות שבת, הטעם והרמזים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויקהל תשפ"ג • ההשקפה הנכונה על ההתעסקות בפרנסה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת ויקהל תשפ"ג • זכויותיהם של מחזיקי תורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת ויקהל תשפ"ג • אל תהיה מוטרד, הפרנסה מאת ה' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת ויקהל תשפ"ג • הזהר מדיבורי חול ביום השבת! •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – כי תשא תשפ"ב • קדושת השבת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת כי תשא תשפ"ג • ההיתר לכתוב תורה שבעל פה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת כי תשא תשפ"ג • למה צדיקים מתייסרים בעולם הזה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת כי תשא תשפ"ג • כולם מתעלים בשבת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת כי תשא תשפ"ג • מעלתם של תומכי התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת תצוה תשפ"ג • ייחודיותו של עם ישראל: שמירת הברית •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת תצוה תשפ"ג • הצדיקים שבכל דור ודור •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת תצוה תשפ"ג • שלימות התורה ע"י שלימות ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת תצוה תשפ"ג • נצור לשונך מרע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת תצוה תשפ"ג • הענוה, כהכנה לתורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת תצוה תשפ"ג • מעלת לימוד 'חוק לישראל' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת תרומה תשפ"ג • כיצד נכין עצמנו לעולם הבא? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת תרומה תשפ"ג • 'תרומה' בזמן הזה, הכיצד? •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – פרשת משפטים תשפ"א • כבשני האש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת משפטים תשפ"ג • מתפלל? תוריד דמעה! •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת משפטים תשפ"ג • צדיק שנפטר בצעירותו – שכרו כפול •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת משפטים תשפ"ג • עצה להתגבר על היצר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת יתרו תשפ"ג • טהרה – תנאי הכרחי ללימוד תורה •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן