שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מצורע • סדר כתיבת פרשיות נגעי אדם, בגדים ובתים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מצורע • רמז לגאולה על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מצורע • ביאור שתי הדרשות – מצורע וטמא מת •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מצורע • דין כהן בלקיחת הציפרים והשחיטה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – מצורע • הזכרת היות הצרעת עונש על חטא הדבור רק בטהרת המצורע•

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת תזריע • ביאור שתי דרשות הפסוק 'טהור הוא וטהרו הכהן' •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת תזריע • בדין קדימת הבהרת לשער הלבן •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת תזריע • סדר מראות הנגעים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת תזריע • כתיבת מצוות מילה בפרשה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת תזריע תשפ"ד • זהירותו המופלאה של החזון איש בכבוד הבריות•

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת תזריע תש"פ • זהירות! אבק לשון הרע •

תשפלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שמיני • דברי משה 'הוא אשר דיבר ה' לאמור בקרובי אקדש' •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שמיני • חילוק בין אהרן לישראל ב'קטיגור נעשה סניגור' •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – חג הפסח תשפ"א • מי יכול לקרוע את הים •

תשפאלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שמיני • גודל הזהירות הנדרשת ממאכלות אסורות •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שמיני • קרבן בהמה במקום הקרבת האדם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שמיני יום ו' • זהירות ממאכלות אסורות •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שמיני יום ה' • רצון ה' עושה את ההבדל •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת צו • רמז לבירור ניצוצות הנעשה על ידי לימוד התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת צו • טומאת הגוף או טומאת בשר •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת צו • רמז לאורך הגלות ולגאולה העתידה ולנקמה בגויים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום ו' פרשת ויקרא • ערבים כל ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • ביאור דעת הרמב"ם בשבועה מפי אחרים שטעונה בי"ד•

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • כוונה לצאת ידי חובה בקריאת המגילה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • פרטי דיני קדימה ודחייה במקרא מגילה ומת מצווה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • עניין איגרות השניות שהיהודים יהרגו את הגויים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום ה' פרשת ויקרא • הגזילה היא חוסר באמונה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • הקדמת פר כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • כוונת המן לשלול הסיבות •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • 'לא יכרע ולא ישתחווה' •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • שני טעמים שלא גילתה אסתר את עמה ומולדתה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • ביאור טענת ממוכן שיש להרוג את ושתי •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום ד' פרשת ויקרא • ונשמרתם לנפשותיכם •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • כפילות הפסוק 'והנותרת מן המנחה יאכלו וגו' •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • מטרת המשתה להחטיא ישראל במאכלות אסורות •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – ימי הפורים • עניין הצער לישראל על ידי אחשורוש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום ג' פרשת ויקרא • הקב"ה שוכן עם שפלי ברך •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • קירוב לב ישראל לאביהם שבשמיים חשוב 'קורבן לה"

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • ביאור דרשת 'אדם – כאדם הראשון שחטא •

לצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • ביאור דרשת 'אדם לרבות גרים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום ב' פרשת ויקרא • מעלתם של מזכי הרבים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויקרא • קדימת הקריאה לדיבור •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – יום א' פרשת ויקרא • וגילו ברעדה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת ויקרא יום ה' • החטא גורם חסרון בנפש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת ויקרא יום ב' • המשכן מעיד על מחילת חטא העגל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת ויקרא יום א' • קיום המצוות מעל הכל •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – ויקרא תשפ"א • קרן של משיח •

תשפאלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ו' פרשת פקודי • ברכת משה רבינו •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת פקודי • פרטי חיבור הפעמונים בתוך הרימונים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ה' פרשת פקודי • כלל ישראל כגוף אחד •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן