[wpml_language_switcher]
מוקד ההזמנות
1800-22-55-66
במבצע

סט שולחן ערוך 16 כרכים

1,975.00
במבצע

נזיר סוטה מנוקד
מאורות דף היומי

50.00
במבצע

נתיבות דעת
גודל פנינים

30.00
במבצע

ש"ס מנוקד (חום)
עם שינון התלמוד
סוטה

50.00
במבצע

ש"ס מנוקד (חום)
עם שינון התלמוד
נזיר

50.00
במבצע

נתיבות דעת

200.00
במבצע

תלמוד בבלי – תלמידים (כחול)
נזיר – סוטה

50.00

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
או"ח הלכות שבת
סי' שיג-שיז

130.00

סט אור המאיר המבואר

275.00

סט משניות נגעים
מראות נגעים

100.00

נ"ך לתלמידים
דברי הימים

28.00

סידור השל"ה מנחה מעריב
דמוי עור (15 ס"מ)

50.00

ביאורי התוספות
כתובות א

70.00

משנה תורה להרמב"ם המבואר
קדושה - ביאה ג

80.00

חוברת ירושלמי
כריכה רכה
ברכות

25.00

סט באר החיים מועדים
הרב בידרמן (5 כרכים)

228.00

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
או"ח הלכות שבת
סי' שח-שיב

130.00

קיצור שולחן ערוך לתלמידים
עם פסקי משנה ברורה

40.00

זוהר המבואר 'הכתר והכבוד'
שמות א
שמות – וארא

70.00

חמשה חומשי תורה
מקרא מפורש 5 כרכים

449.00

חמשה חומשי תורה
מהדורת כיס
בכריכת דמוי עור
עם סידור - נוסח ע"מ

120.00

זמירות שבת אלבומי
אותיות גדולות

50.0060.00

הגזרה שבוטלה ממרחקים
הנועם אלימלך
מאירים 18

33.00

אוצר פניני החסידות
שבת (2 כר')

110.00

סט מתיבתא שינון כחול
נזיר א-ב (2 כרכים)

124.00

מדרש רבה המבואר שמות א (חלק ה)

82.00

אוצר המועדים ט"ו בשבט

26.0034.00

'בני יששכר' המבואר
עם ביאור משולב
שבט – אדר

56.00

בני יששכר המבואר [גדול]
ו שבט-אדר

55.00

אוצר פלאות התורה
שמות

75.00

משנת המועדים
חודש שבט

65.00
Scroll to Top

רוצים להתעדכן?

נרשמים כעת ומתעדכנים
במיטב הספרים החדשים ובמבצעים

דילוג לתוכן